Wet Kwaliteitsborging

De meeste bezoekers van onze SAB website zullen wel weten dat er vanaf 1 januari 2024 twee nieuwe wetten gelden: de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Toch geven we graag wat toelichting over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), ook wel kortweg Wet Kwaliteitsborging genoemd. Hier krijg je mee te maken als je een bedrijfspand of een huis gaat bouwen. De toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk verplaatst zich van de gemeente naar een onafhankelijke partij, de zogenoemde kwaliteitsborger. Vanaf 2024 moet jezelf een kwaliteitsborger inschakelen afhankelijk van je bouwplan.

De Wkb verplicht tevens bedrijven in de aannemerij om tegenover hun opdrachtgever aan te tonen dat zij hebben geleverd wat was afgesproken. Dit bewijs wordt gebundeld in een opleverdossier. Maar er is nog een ander dossier binnen de Wkb. Gaat het om een vergunning verplicht (bouw)werk, dan zal de (hoofd)opdrachtgever van zo’n werk bij de gemeente een ‘dossier bevoegd gezag’ moeten aanleveren. Hieruit moet blijken dat het werk aan de bouwtechnische eisen voldoet. Voor beide dossiers is bewijs van de geleverde kwaliteit nodig.

Keurmerk Dak- en Gevelborg

In het kader van bewijs leveren heeft de brancheorganisatie Dumebo-DWS van verwerkers van dak- en gevelsystemen, het Keurmerk Dak- en Gevelborg ontwikkeld. De eerste leden en veelal klanten van SAB (waaronder Cladding partners, Kamplacon, Metaalbouw TSV, Felspartners, Metal Bouwkonsort, Nedicom Dak- en Geveltechniek en Bijlbouw) zijn al gecertificeerd (zie ook bijgaand artikel) en meer lid bedrijven zullen spoedig volgen.

Het keurmerk is opgezet door de branchegroep in samenwerking met certificerende instelling SKG-IKOB en borger PlanGarant. Leden van Dumebo-DWS hebben zelf inhoudelijk vormgegeven aan het keurmerk.

Dumebo-DWS ziet met dit keurmerk een kans voor bedrijven om zich beter te positioneren in de markt.  Het ontzorgt zowel de borger als de (hoofd)- opdrachtgever. Ze mogen namelijk verwachten dat een organisatie bepaalde berekeningen (die met het gratis programma SAB-Static, of via de afdeling Product Services van SAB gemaakt kunnen worden) en tekeningen in huis heeft.

Je leest hieronder meer over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Doel van de Wkb

De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren. De toets vooraf op de bouwplannen wordt vervangen door de toets in de praktijk. Dit gebeurt op de bouwplaats zelf, tijdens het bouwproces. Deze toets in de praktijk wordt (in eerste instantie voor bouwwerken in gevolgklasse 1) door onafhankelijke kwaliteitsborgers uitgevoerd. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van de bouwer vergroot voor bouwfouten.

Gefaseerde invoering van de wet

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet start de stapsgewijze inwerkingtreding van de Wkb.

Eerst bouwwerken in laagste risicoklasse

De Wkb gaat op 1 januari 2024 in voor nieuwe bouwwerken in gevolgklasse 1. Dat is de laagste risicoklasse waar bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden onder vallen. Een uitgebreide lijst van wat onder gevolgklasse 1 valt, vindt u op de pagina Bouwwerken in gevolgklasse 1.


Het was onderwerp van gesprek of het verbouwen van bouwwerken ook onder de Wkb moet komen op 1 januari 2024. Inmiddels is besloten om de Wkb voor verbouw niet op 1 januari 2024 in te laten gaan. Eerst zal een toets plaatsvinden in 2024 om te bepalen wat een goede datum is voor verbouw.  Op z’n vroegst zal op 1 januari 2025 het verbouwen van bouwwerken in gevolgklasse 1 onder de Wkb komen.

Uiterlijk 3 jaar na de inwerkingtreding van de Wkb zal een evaluatie plaatsvinden.

Bouwwerken in hogere risicoklassen

Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie volgen daarna (al dan niet gelijktijdig) de bouwwerken in hogere risicoklassen. Dit zijn bijvoorbeeld bibliotheken en onderwijsgebouwen (gevolgklasse 2) en voetbalstadions en ziekenhuizen (gevolgklasse 3). Hierdoor kunnen bouwbedrijven en gemeenten stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw.

Meer info over de Wkb op deze websites

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

Wet kwaliteitsborging – Bouwend Nederland

Wkb per 1 januari volgend jaar in werking | Bouwen met staal

Kwaliteitsborging in de metaal en staalbouw – Alles over de nieuwe wet (dumebo-dws.nl)

Keurmerk Dak- en Gevelborg – Dumebo-DWS

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen – Koninklijke Metaalunie

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht