Milieubeleid

SAB-profiel bv wil de kwaliteit van haar producten, processen en diensten continu verbeteren om tegemoet te komen aan de steeds hogere eisen van klanten, medewerkers en samenleving. Milieuaspecten maken hier een integraal onderdeel van uit resulterend in ISO 14001, BES 6001 en eigen EPD’s.

SAB geeft daarmee mede invulling aan een groeiende behoefte vanuit de markt naar milieubewust produceren en bouwen. In de bouwsector vindt dit onder andere zijn weerslag in diverse milieucertificeringen, -labels en -beoordelingssystemen voor gebouwen zoals oa BREEAM.

Het Milieubeleid van SAB-profiel bv is gericht op het herkennen van milieuaspecten, het beheersen ervan en daar waar mogelijk reduceren van de milieubelastende effecten die de productie van dak- en gevel profielplaten en sandwichpanelen met zich mee brengt. Het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving is daarbij een minimum uitgangspunt. 

Om het milieubewustzijn van SAB blijvend te borgen heeft SAB een Milieu Management Systeem ingericht naar de eisen van de ISO 14001 norm. Het behaalde certificaat ISO 14001 is daarom hier van de website te downloaden. Ook het BES 6001 certificaat is een uniek certificaat in deze. De speerpunten, mede in lijn met die van het moederbedrijf Tata Steel, hiervoor zijn:

  • Duurzaam produceren: op milieugebied blijven investeren in nieuwe of verbeterde milieu-installaties, ter verbetering van luchtkwaliteit, vermindering van hinder en afvalstoffen en behoud van de natuur.
  • Energie-efficiency en CO2-uitstoot per ton geproduceerd staal: verdere verbetering van onze prestaties door verbetering van onze processen en producten en onderzoek naar doorbraaktechnologiëen.
  • Resource-efficiency: de voorraad aan grondstoffen is niet onuitputtelijk en de beschikbaarheid ervan neemt af, daarom willen we het maximale halen uit onze primaire (ertsen en kolen) en secundaire (schroot) grondstoffen.
  • Duurzaam inkopen: inzicht geven waar onze belangrijkste inkoopstromen vandaan komen, onder wat voor omstandigheden ze verkregen, gewonnen of bewerkt worden en hier waar nodig op proberen te sturen.
  • Duurzame producten en productontwikkeling: vastleggen en uitdragen van de duurzaamheidsperformance van onze producten, de ontwikkeling van duurzame producten versterken en de kringloop van onze producten verder proberen te sluiten.

Sinds kort beschikt SAB ook over enkele eigen EPD’s/milieuproductverklaringen, naast enkele productgroep EPD’s opgesteld door de Europese brancheorganisatie PPA/EPAQ. Daarnaast zijn er eigen Tata Steel EPD’s voor de verschillende Colorcoat producten. Zeker voor BREEAM en LEED projecten zijn dit allemaal belangrijke documenten om extra punten mee binnen te halen. Zie de download pagina ISO, MRPI, EPAQ & CE-Markering, EPD. Voor meer achtergrond over EPD’s lees de pagina met veel gestelde vragen over EPD’s.

Milieuprestaties

Broeikasgasemissies

Bewust en efficiënt gebruik van energie is een van de speerpunten van het milieubeleid van SAB. Het energieverbruik wordt kritisch gemonitord en gerapporteerd. Er worden initiatieven genomen om het energieverbruik te verminderen: het optimaliseren van productieprocessen waarvoor energie nodig is, en het stimuleren en vergroten van het energiebewustzijn van medewerkers. Het uitschakelen van machines in een lunch-/koffiepauze is een voorbeeld van energiereductiemaatregelen. Bovendien slimme circuits voor licht en warmte in kantoren en fabrieken en het beperken van warmteverliezen. Bij vervangingen wordt gekeken naar energiezuinige oplossingen.

SAB heeft groenestroomcertificaten aangeschaft, waardoor de totale elektriciteitsbehoefte van SAB wordt opgewekt met behulp van hernieuwbare energiebronnen.

Een belangrijke stap naar koolstofvrije productie is gerealiseerd door de installatie van een 1,8 MWp Solar systeem bovenop het dak van de nieuwe SAB productielocatie in Geldermalsen.

De afgelopen jaren heeft SAB al veel stappen gezet richting duurzaamheid. Om nog meer te kunnen betekenen, zijn we aan de slag met de CO2-prestatieladder. Op de CO2-prestatieladder pagina plaatsen wij regelmatig updates hierover.

Hulpbronnengebruik en afvalbeheer

Onze focus ligt op het produceren van efficiënt met minimaal gebruik van grondstoffen. Duidelijke KPI’s worden gedefinieerd ref schrootopbrengst en productie van 2e keus producten Deze doelstellingen worden voortdurend gemonitord en naar beneden bijgesteld. In onze fabrieken worden afvalstoffen gescheiden ingezameld en op een verantwoorde manier afgevoerd. Daarnaast zijn er verschillende LEAN-projecten die gericht zijn op het verminderen van afvalstromen of het hergebruiken van materialen. Voorbeelden zijn het verlagen van de dikte van staalplaten, een hoger rendement op spoelen, het retourneren van spoelverpakkingen.

Watergebruik

SAB verbruikt water voor toilet- en keukengebruik. Aangezien het verbruik minimaal is, is er geen beleid dat specifiek gericht is op waterreductie.

Gevolgen van het vervoer

De transporteffecten worden centraal beheerd binnen Tata Steel en als zodanig is het niet mogelijk om de transporteffecten in verband met de productie en levering van specifieke producten vanaf specifieke locaties te splitsen uit de totale schatting van de transporteffecten van Tata Steel.

Prestatiegegevens

Sabeenheid2019202020212022
CO2-uitstootTon3,2253,0072,8591,127
CO2-intensiteitkg/t39.7539.9236.7117.01
Zoet waterverbruikm31,1551,8031,2821,330
Geproduceerd afvalTon506441235160
Afvalintensiteitkg/t6.245.723.022.41
Hergebruikt afval, gerecycleerdTon472408217158
Milieuklachten0000