Bouwbesluit 2012 – Eurocodes en windbelasting

Constructief ontwerp en Eurocodes:
Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 per 1 april 2012 treden er wijzigingen op m.b.t. de grondslagen van het constructief ontwerp. Het bouwbesluit wijst namelijk de Eurocodes aan.
NEN-EN1990 en bijlagen A1 en A1/C2 zullen de geldende norm NEN 6702 vervangen. Daarnaast zal er ook in dit geval een NAD (National Application Document) van kracht worden.

Voor metalen daken en gevels zijn met name de volgende Eurocodes belangrijk:

  1. NEN-EN 1990+A1 +A1/C2: Grondslagen voor Constructief ontwerp (vervangt TGB 1990)
  2. NEN-EN 1991-1-3: Sneeuwbelasting (vervangt bijlage B van NEN6702:2007)
  3. NEN-EN 1991-1-4: Windbelasting (vervangt bijlage A van NEN6702:2007)

Ad 1) Grondslagen
NEN-EN 1990 bevat de grondslagen voor de constructieve beoordeling van bouwconstructies. Een constructie moet dusdanig ontworpen en gebouwd zijn, dat deze gedurende de vastgestelde ontwerplevensduur voldoende betrouwbaar is, voldoet aan criteria van veiligheid en bruikbaarheid, zonder buitensporig onderhoud.
Hiervoor moeten op verschillende onderdelen de grenstoestanden worden getoetst.
EQU: verlies van evenwicht.
GEO: geotechnisch falen
FAT: vermoeiing
STR: constructief falen
Voor de staalindustrie is STR veruit de belangrijkste. Voor de toetsing zal er nog steeds gekeken worden naar permanente belastingen, variabele belastingen en de daarbij behorende veiligheidsfactoren.

Veiligheidsfactoren:  In de Eurocode wordt niet meer gesproken over veiligheidsklasse 1, 2 of 3, maar is er een nieuwe indeling gemaakt op basis van “gevolgklassen”. Dezegevolgklassen (Consequence Classes – CC) worden gedefinieerd door het beschouwen van de gevolgen van bezwijken of het slecht functioneren van de constructie.

Gevolgklasse CCOmschrijvingVoorbeelden van gebouwen en civieltechnische werken
CC3Grote gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens, ofzeer grote economische gevolgen, sociale gevolgen of gevolgen voor de omgevingTribunes, openbare gebouwen waarbij de gevolgen van het bezwijken groot zijn (bijv. een concertzaal)Hoogbouw (H > 70 meter)
CC2Middelmatige gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens, aanzienlijkeeconomische gevolgen, sociale gevolgen of gevolgen voor de omgevingWoon- en kantoorgebouwen, openbare gebouwen waar de gevolgen van bezwijken beperkt zijn (bijv. een kantoorgebouw)Industriegebouwen van 3 bouwlagen of meer.
CC1Geringe gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens, ofkleine of verwaarloosbareeconomische gevolgen, sociale gevolgen of gevolgen voor de omgevingGebouwen voor de landbouw waar mensen normaal niet verblijven (bijv. opslagschuren, tuinbouwkassen)Standaard eengezinswoningenIndustriegebouwen t/m 2 bouwlagen.

De bijbehorende veiligheidsfactoren zijn met de komst van de gevolgklassen ook gewijzigd.

Gevolgklasse CC NEN-EN 1990Veiligheidsfactor  permanente belastingVeiligheidsfactor  variabele belasting
CC11,101,35
CC21,201,50
CC31,301,65
Verouderde norm       NEN 6702Veiligheidsfactor permanente belastingVeiligheidsfactor variabele belasting
veiligheidsklasse 11,201,20
veiligheidsklasse 21,201,30
veiligheidsklasse 31,201,50

Metalen daken en gevels voor de meeste industriële hallen en loodsen vallen dus in CC1, voor woningen en kantoren in CC2 en voor beursgebouwen en stadions zelfs in CC3.

Voor alle drie de CC’s geldt dat de permanente belasting die als gunstig meewerkend mag worden beschouwd, in het geval van windzuiging, met een factor 0,9 mag worden meegerekend.

Ad 2) Sneeuwbelasting
Voor sneeuwbelasting zal vanaf 1 april 2012 de NEN-EN 1991-1-3 gaan gelden met Nationale Bijlage.
Hoewel er dus vanaf 1 april 2012 een geheel aparte Eurocode moet worden gehanteerd, t.o.v. slechts alleen Bijlage B in de NEN6702, zijn er geen significante wijzigingen.
Er geldt nog steeds een karakteristieke waarde voor de sneeuwbelasting van 0,70 kN/m2op de grond. Indien deze karakteristieke waarde weer vermenigvuldigd wordt met de bekende vormfactor Ce van 0,8 (oppervlak welke vrij aan de wind is blootgesteld), ontstaat weer een sneeuwlast van 0,56 kN/m2. Ook sneeuwophopingen bij hoogteverschillen of afschuiven blijven bestaan en zijn nog steeds gemaximeerd op 2,80 kN/m2.

Indien er door de hoofdconstructeur wordt aangegeven dat men mag rekenen met een referentieperiode van 15 jaar geldt er een reductiefactor van 0,70.

Ad 3) Windbelastingen
Voor windbelasting zal vanaf 1 april 2012 de NEN-EN 1991-1-4 gaan gelden met Nationale Bijlage.Hoewel er dus vanaf 1 april 2012 een geheel aparte Eurocode moet worden gehanteerd, is er slechts 1 significant verschil t.o.v. Bijlage A in de NEN6702. In windgebied I en II is er voortaan sprake van een kuststrook die moet worden beschouwd. Deze kuststrook geldt voor de Noordzeekust, de Waddenzee, het IJsselmeer en de Zeeuwse meren.  Een bouwwerk valt in deze strook als de afstand van het water tot het pand kleiner of gelijk is aan 10 maal de gebouwhoogte. De wind kan in deze strook ongehinderd over een afstand van minimaal 2 km aanzwellen voordat het pand wordt bereikt.

Verder wordt er in deze Eurocode veel meer aandacht besteed aan ligging en situering van het pand. Denk daarbij bijvoorbeeld aan hoogteligging, vormgeving en andere gebouwen rondom. Ook is er een nieuwe tabel met stuwdrukwaarden. Zowel in het SAB technisch handboek, welke in 2011 nieuw uitgegeven is, als in het rekenprogramma “SAB-Static”, zijn de nieuwe stuwdrukwaarden en de extra windgebieden “kust” al toegevoegd.

Lees ook: Bouwbesluit 2012 – Wijzigingen en gevolgen voor metalen daken en gevels

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht