Prestatieverklaring - CE markering - DoP

Deze zomer is de Europese Verordening bouwproducten (305/2011/EU CPR) van kracht geworden, welke gevolgen heeft voor de CE markering van onze producten.

In de verordening staat dat CE markering van bouwproducten niet langer op vrijwillige basis ingevoerd kan worden in de verschillende lidstaten, maar vanaf nu verplicht is voor die producten waar een geharmoniseerde Europese norm voor bestaat. Voor sandwichpanelen, wandplaten en kouddakplaten bestaat er zo’n norm. SAB-profiel voorziet deze producten al enkele jaren van CE-markering. 

In de nieuwe verordening staat echter ook dat de leverancier van deze bouwproducten met elke levering, actief, een prestatieverklaring van het product aan de kopende klant moet overhandigen. Tot nu toe deden we dit vooral op verzoek. Om volledig aan de nieuwe verordening te voldoen zullen we vanaf oktober 2013 deze prestatieverklaring automatisch met elke factuur meesturen aan onze klanten. Voor die klanten, die nog een factuur per post ontvangen, kan het een extra reden zijn om ook over te schakelen op (digitale) facturen in PDF vorm.

Hieronder extra informatie zoals door ons gepubliceerd is in de SAB Nieuwsbrief Nr. 37 - juli 2013

Per 1 juli 2013 heeft er op Europees niveau een wijziging plaatsgevonden met betrekking tot CE markering van bouwproducten. CE markering was voor bouwproducten een richtlijn waarvan een lidstaat zelf kon beslissen of die landelijk uitgevoerd werd of niet. Nu is er echter een Europese wet in kracht getreden die voorschrijft dat voor alle bouwproducten waar CE markering voor opgezet is, deze CE markering in alle lidstaten van de Europese Unie, verplicht ingevoerd moet worden. Met deze wijziging van richtlijn naar wet, verandert ook de inhoud en de vorm van de CE markering.

Behalve een pakketsticker voorzien van CE markering en de belangrijkste producteigenschappen, moet er nu bij elke order ook een prestatieverklaring van het betreffende product meegeleverd worden. SAB levert haar producten al enkele jaren met CE markering. De belangrijkste eigenschappen staan bij ons ook al jaren op de pakketsticker. Bij vragen over deze nieuwe Europese wetgeving of over CE markering kunt u het beste contact opnemen met onze afdeling Product Services.
 

Verordening bouwproducten op 1 juli 2013 van kracht
Twee jaar na vaststelling door het Europees Parlement treedt de Verordening bouwproducten nr. 305/2011 per 1 juli 2013 volledig in werking. Daarmee vervalt de Richtlijn bouwproducten uit 1989 en gaat vanaf die datum het een en ander veranderen voor partijen in de bouw. Vooral voor fabrikanten, importeurs en distributeurs.

In de verordening staan de regels voor het in de handel brengen van bouwproducten op de Europese markt. De verordening is van toepassing op zowel de import van buiten Europa naar een EU-lidstaat als de productie en handel van producten in de lidstaten zelf. Het doel van de verordening is het creëren - binnen de EU-landen -van een interne markt voor bouwproducten, zodat er geen handelsbarrières meer bestaan tussen die landen. Daarnaast heeft de verordening als doel test- en beoordelingsmethoden voor het bepalen van de prestaties van het product in zijn toepassing te harmoniseren. Oftewel de prestaties die het product moet leveren wanneer het wordt verwerkt in een bouwwerk. Deze prestaties zijn van belang om bijvoorbeeld te kunnen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. De uniforme regels moeten ervoor zorgen dat bouwproducten in heel Europa op dezelfde manier worden getest of beoordeeld. Dit heeft als voordeel dat fabrikanten en importeurs kosten kunnen besparen op het uitvoeren van testen en beoordelingen voor elk land apart. Daar gelden nu nog vaak nationale of private keurmerken die andere testen voorschrijven.
De verordening richt zich met name op fabrikanten, importeurs en distributeurs (transport en verkoop) van bouwproducten. Wanneer zij een product dat onder deze Europese regels valt, in de handel brengen, zijn ze verplicht de CE-markering op het product aan te brengen. Ook moeten ze de eindgebruikers door middel van een prestatieverklaring - mee te leveren bij het product - informeren over de prestaties van het product op de “essentiële kenmerken”. Dit zijn de producteigenschappen die een relatie hebben met de voorschriften in het Bouwbesluit 2012. Met de prestatieverklaring aanvaardt de fabrikant ook de aansprakelijkheid voor eventuele schade door het gebruik van het product, wanneer dit niet de prestaties levert die hij heeft verklaard. Voor de bouw dus een belangrijk instrument voor een betere kwaliteitsborging en aansprakelijkheidsstelling.
 
Binnenkort vindt u op www.rijksoverheid.nl/bouwproducten een downloadbare brochure met informatie over de CE-markering onder de Verordening bouwproducten. 
De verordening zelf is te vinden onder http://eur-lex.europa.eu/NL:PDF
Bron: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwproducten