Bouwbesluit 2012 – Wijzigingen en gevolgen voor metalen daken en gevels

Met ingang van 1 april 2012 wordt het bouwbesluit 2012 van kracht. Het bouwbesluit 2012 verwijst naar het verplicht gebruik van geharmoniseerde Europese constructienormen. Met andere woorden indien er een Eurocode is ontwikkeld dan dient hieraan voldaan te worden. Nationale normen zijn in dat geval niet meer van toepassing. Het bouwbesluit verwijst ook naar het verplicht voeren van CE-markeringen als er voor een bouwproduct een Europese geharmoniseerde norm bestaat. Voor zover de geharmoniseerde Europese normen zijn opgesteld voor bouwproducten heeft SAB-profiel de vereiste CE-markering in bezit.

Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor uw en onze markt:

Energiezuinigheid en milieu:
Epc-waarde: In het bouwbesluit 2012 worden maximale waarden aangegeven m.b.t. epc-waarden van gebouwen. Deze eisen zijn geldig vanaf 1 juli 2012. De epc-waarde geeft de mate van energiezuinigheid van een gebouw aan. Voor industriefuncties of overige gebruiksfuncties geldt geen maximale epc-waarde.

Thermisch isolatie: In het bouwbesluit 2012 worden minimale waarden aangegeven m.b.t. thermische isolatie van gebouwen. Deze Rc-waarde gaat voor vrijwel alle gebouwen van 2,5 m2K/W naar 3,5 m2K/W en geldt ook voor industriefuncties.
Alleen indien een gebruiksfunctie niet bestemd is om te worden verwarmd, of indien de verwarming uitsluitend bestemd is voor een ander doel dan het verblijven van personen, is de minimale eis voor de Rc-waarde niet van toepassing. Als er echter een verwarmingsinstallatie voor ruimteverwarming aanwezig is, bedoeld voor personen, moet er wel aan de minimale Rc-waarde worden voldaan, ook al wordt er nooit gestookt.
In de praktijk betekent dit dat de minimaal benodigde dikte van een SAB PIR-paneel van 60 naar 80 mm gaat. Of dat er gekozen moet worden voor een opbouwsysteem met binnendozen met voldoende glaswol of steenwolisolatie daarin.

Duurzaam bouwen: Volgens het bouwbesluit 2012 moet er alleen voor woonfuncties en kantoorfuncties worden voldaan aan eisen om de belasting voor het milieu door de toe te passen materialen te beperken. Kwantificeren hiervan gebeurt middels Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GrondWegWater-werken bij een gebruiksoppervlak van meer dan 100m2. Door de zeer goede recyclemogelijkheden en- infrastructuur van staal, is het bouwen met profielplaten en sandwichpanelen van SAB-profiel altijd een goede keuze.

Brand:
Er wordt  m.b.t. brand- en rookclassificaties niet meer verwezen naar de Nederlandse normen, maar alleen nog maar naar de Europese classificatienormen. De PIR-panelen van SAB-profiel zijn al geclassificeerd volgens deze Europese classificatienormen.

Brandklasse: In het bouwbesluit 2012 is er sprake van een classificatie volgens NEN-EN 13501-1, deze is in de plaats gekomen van de oude NEN-normen. Voor kantoor- en industriefuncties geldt een basiseis voor de gevel van brandklasse D. In Nederland worden echter nog steeds sandwichpanelen aangeboden die daar niet aan voldoen!
Als een bouwwerk hoger is dan 13 meter of een verdiepingsvloer heeft onder de 5 meter, geldt zelfs een klasse B als eis voor de buitengevel, gecombineerd met een rookklasse van s2.
De PIR-panelen van SAB-profiel zijn geclassificeerd als B-s2,d0 volgens EN 13501-1 en voldoen dus in beide gevallen.

Rookklasse: vanuit het oogpunt dat mensen veilig een vluchtroute kunnen volgen zonder belemmerd te worden door rook, geldt voor alle gebouwtypen aan de binnenzijde de basiseis van een s2 classificatie. Aan buitengevels en daken worden geen eisen gesteld m.b.t. rookontwikkeling. Een gevel opgebouwd uit alleen sandwichpanelen moet dus altijd voldoen aan rookklasse s2. Nederland is één van de weinige landen in Europa met zo’n strenge rookeis. Dit is meteen de reden dat er veel panelen op de Europese en daarmee ook op de Nederlandse markt worden aangeboden met een s3 classificatie, welke in Nederland dus niet toegestaan is!
SAB-profiel voldoet met haar PIR-panelen al jaren aan de Nederlandse eis van een s2 classificatie.

Brandcompartimenten: zowel voor lichte industriefuncties als overige industriefuncties gaat de maximale grootte van een brandcompartiment van 1000 m2 naar 2500 m2. Hierdoor zal het aantal benodigde brandwerende binnenwanden afnemen.

Buitenwanden: aan een buitenwand c.q. gevel worden m.b.t. toegepaste bouwproducten geen eisen gesteld aan een WBDBO waarde. De vereiste WBDBO waarde volgt uit de gebruiksfunctie en situering van het pand in combinatie met  naastgelegen gebouwen. Op buitengevels komt in veel gevallen een lagere WBDBO-eis te rusten dan conform het bouwbesluit 2003. De SAB WB80.1000 EW30 en de SAB WB100.1000 EW30 halen een WBDBO van 60 minuten, wat in de meest voorkomende gevallen ruim voldoende is.

Gezondheid:
Geluid: In het bouwbesluit 2012 worden (net als in het bouwbesluit 2003) bij een industriefunctie geen eisen gesteld m.b.t. geluidisolatie. De geluidisolatie van de SAB-panelen zijn overigens wel bekend en testrapporten zijn beschikbaar.  

Vochtwering: In het bouwbesluit 2012 worden er (net als in het bouwbesluit 2003) voor industriefuncties geen eisen gesteld aan vochtwering. Kantoren dienen te voldoen aan NEN2778.
De sandwichpanelen van SAB zijn getest conform de eisen uit NEN2778.

Bescherming tegen ratten en muizen: In het bouwbesluit 2012 worden er (net als in het bouwbesluit 2003) voor een industriefunctie en overige gebruiksfunctie geen eisen gesteld aan bescherming tegen ratten en muizen. Voor alle overige bouwwerken zijn er bepalingen m.b.t. maximale grootte van gaten en doorgangen. Voor enkelvoudige beplating op een ongeïsoleerd bouwwerk bestaat er vanuit het bouwbesluit dus geen verplichting om cannalure- en/of profielvullers toe te passen.

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht